• 14 PAŹ 15

  Nowe Prawo o zgromadzeniach

  Dzisiaj weszła w życie nowa ustawa Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485), która definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Tak naprawdę doszło do rozszerzenia definicji zgromadzenia- wcześniej za takie przyjmowano zgrupowanie co najmniej 15 osób.

  Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienia można dokonać pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Decyzja o zakazie zgromadzenia powinna zostać wydana nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia w przypadkach wskazanych enumeratywnie w ustawie, np. wtedy, gdy odbycie zgromadzenia narusza przepisy karne, może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach czy też, gdy cel zgromadzenia narusza wolność pokojowego zgromadzania się.

  Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od udostępnienia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, może zawiadomić o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

  Nowa ustawa wprowadza także pojęcie zgromadzenia spontanicznego– jest nim zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

  Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji. Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie uczestnikom tego zgromadzenia.

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na przepisy karne, korelujące z postanowieniami ustawy. Mianowicie, art. 52 Kodeksu wykroczeń otrzymał nowe brzmienie, zgodnie, z którym ten kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

  Natomiast ten, kto 1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, 2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go, 4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia, podlega od teraz wyłącznie karze ograniczenia wolności albo grzywny (w poprzednim stanie prawnym również zagrożenie karą pozbawienia wolności).

  Z kolei ten, kto 1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, 2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie, 3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu- podlega karze grzywny.

   

  Leave a reply →